Thời khóa biểu các lớp Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 27/11/2023

271123.TKB-tuần-13_NH23_24_45TC
 271123.TKB-tuần-13_NH23_24_46TC
271123.TKB-tuần-13_NH23_24_47TC
271123.TKB-tuần-13_NH23_24_CĐ

Ý kiến của bạn