Thời khóa biểu các lớp Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 20/11/2023

201123.TKB-tuần-12_NH23_24_45TCva49SC
 201123.TKB-tuần-12_NH23_24_46TC
201123.TKB-tuần-12_NH23_24_47TC
201123.TKB-tuần-12_NH23_24_CĐ

Ý kiến của bạn