Thời khóa biểu các lớp Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 13/11/2023

131123.TKB-tuần-11_NH23_24_45TCva49SC
131123.TKB-tuần-11_NH23_24_46TC
131123.TKB-tuần-11_NH23_24_47TC
131123.TKB-tuần-11_NH23_24_CĐ

Ý kiến của bạn