Thời khóa biểu các lớp Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 06/11/2023

061123.TKB-tuần-10_NH23_24_CĐ
061123.TKB-tuần-10_NH23_24_45TCva49SC
061123.TKB-tuần-10_NH23_24_46TC
 061123.TKB-tuần-10_NH23_24_47TC

Ý kiến của bạn