Thời khóa biểu các lớp Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 30/10/2023

301023.TKB-tuần-09_NH23_24_45TCvaSC
301023.TKB-tuần-09_NH23_24_46TC
301023.TKB-tuần-09_NH23_24_47TC
301023.TKB-tuần-09_NH23_24_CĐ

Ý kiến của bạn