Công đoàn trường

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế & Thủy lợi miền Trung

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Đồng chí Nguyễn Minh Phụng – Chủ tịch
2. Đồng chí Nguyễn Văn Định – Phó chủ tịch
3. Đồng chí Phan Ngọc Chiến – UV Ban Chấp hành
4. Đồng chí Phạm Nhật Thích – UV Ban Chấp hành
5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên – UV Ban Chấp hành
6. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – UV Ban Chấp hành

7. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Phượng – UV Ban Chấp hành

Ý kiến của bạn