Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU
Thầy Lê Ngọc Viên – Hiệu trưởng
Thầy Nguyễn Ngọc Thế – Phó Hiệu trưởng
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục – Đào tạo, các Bộ, Ngành liên quan xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường.

2. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành, nghề thuộc các cấp học được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các cấp học, ngành, nghề mà Nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của Nhà nước, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp Văn bằng, Chứng chỉ, Chứng nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quản lý học sinh – sinh viên theo quy định của Pháp luật.

5. Huy động, quản lý và sử dụng tốt các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.

6. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện các dự án, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và cung ứng các dịch vụ, nhận tài trợ và tiếp nhận viện trợ của nước ngoài theo quy định của pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động, đầu tư phát triển Nhà trường và cải thiện đời sống tinh thần, vật chất đối với Viên chức.

7. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Viên chức của Trường.

8. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và tài sản của Trường theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và quy định của Nhà nước.

9. Phối hợp với Gia đình học sinh, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

10. Tổ chức cho Viên chức và học sinh – sinh viên tham gia các hoạt động xã hội.

11. Sử dụng nguồn thu từ ngân sách Nhà nước, từ các hoạt động kinh tế dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, mở rộng sản xuất – kinh doanh theo ngành, nghề và chi cho các hoạt động giáo dục – đào tạo theo quy định của Pháp luật.

12. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong công tác Tổ chức – Cán bộ, trong các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động thu, chi tài chính của Trường.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Bộ, Ngành và các Cơ quan liên quan về các hoạt động của Trường theo quy định hiện hành.

14. Được Nhà nước giao đất, được thuê đất, được miễn giảm thuế và vay tín dụng theo quy định của Pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật.

Ý kiến của bạn