Sứ mệnh và tầm nhìn

1. Sứ mạng:
Trường CKT là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung và Tây nguyên trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực thủy lợi làm trọng điểm. 
2. Tầm nhìn:
Trường CKT phấn đấu trở cơ sở đào tạo có thương hiệu của khu vực, cung cấp các khoá đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ tư vấn, tổ chức nghiên cứu khoa học có uy tín, chuyên nghiệp và hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị thường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng cơ sở và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực 

Ý kiến của bạn